SKONTAKTUJ MNIE Z INSTALATOREM
Pełny adres mojego projektu
01
NAJPOPULARNIEJSZE
02
KATEGORIE
01
PROFESJONALIŚCI

światowy lider fundamentów wkręcanych

Gwarancja

25-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Techno Metal Post, światowy lider fundamentów wkręcanych, wspiera wszystkich swoich Klientów wysokim poziomem usług, od produkcji po montaż tak, aby mogli w pełni korzystać z Naszej zaawansowanej technologii i doświadczenia, które podnoszą poziom wydajności całej branży. Techno Metal Post to producent, którego wyróżnia spokój jaki oferuje swoim Klientom dzięki zespołowi zawsze dostępnych i pomocnych ekspertów, ale także oferując solidną gwarancję na swoje pale wkręcane.

Techno Pieux Inc. (TPI) udziela gwarancji na pale wkręcane Techno Pieux/Techno Metal Post nabywcom i właścicielom „Właściciel” określonym poniżej, z zastrzeżeniem warunków i wyłączeń określonych poniżej:

Do celów niniejszej gwarancji termin „Właściciel” oznacza zarejestrowanego właściciela nieruchomości, w której pal został zainstalowany przez instalatora certyfikowanego przez TPI.

PDF Download

CO OBEJMUJE GWARANCJA

TPI gwarantuje, że każdy pal Techno Pieux/Techno Metal Post został wyprodukowany przez TPI i jest wykonany ze stali ASTM A500 klasy C zgodnie z normami ASTM A oraz że stal ostrza pala jest zgodna z ASTM A36.
Każda jednostko Techno Pieux/Techno Metal Post jest zatem objęta dwudziesto pięcio letnią (25) ograniczoną gwarancją od daty jej instalacji na (i) wszelkie wady produkcyjne, (ii) wszelkie wady mające wpływ na materiał, z którego jest zbudowana lub (iii) jakąkolwiek wadę zespołu spirali, a która wada wymieniona w (i), (ii) lub (iii) sprawia, że jest ona strukturalnie nieodpowiednia do celu, do którego była przeznaczona.
TPI, w ciągu (60) dni od zgłoszenia roszczenia i po otrzymaniu oryginalnej faktury zakupu pali marki Techno Pieux/Techno Metal Post, z datą zakupu i datą instalacji, podejmie działania w celu wymiany uszkodzonych jednostek na nowe jednostki Techno Pieux/Techno Metal Post.
TPI zastrzega sobie prawo do wysłania jednego ze swoich przedstawicieli do Właścicieli w celu sprawdzenia zgodności jednostek Techno Pieux/Techno Metal Post, które są przedmiotem roszczenia, przed ich usunięciem z gruntu.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA (WYŁĄCZENIA)

TPI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA PALI MARKI TECHNO PIEUX/TECHNO METAL POST, NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWNIKA, NABYWCY LUB USZKODZENIA PRZED INSTALACJĄ LUB OSÓB, W WYNIKU KAŻDEJ Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN:
Uszkodzeń powstałych na palach marki Techno Pieux/Techno Metal Post przed ich instalacją;
Uszkodzeń wynikające ze zwiększenia obciążenia niż zadane przez nabywcę przed rozpoczęciem montażu pala Techno Pieux/Techno Metal Post i powodujące że podparcie budowli przez pal Techno Pieux/Techno Metal Post. obciążenia, waga lub naprężenie przekraczają maksymalne limit parametrów obciążeniowych zalecanych przez TPI;
Uszkodzeń wynikających lub spowodowanych przez działanie siły wyższej, klęskę żywiołową, trzęsienie ziemi, wybuch, powódź lub zastosowanie nadmiernego ciepła;
Uszkodzeń wynikających lub spowodowanych nieprawidłową instalacją pala Techno Pieux/Techno Metal Post lub instalacją niezgodną z obowiązującymi normami instalacyjnymi TPI;
Uszkodzeń wynikających lub spowodowanych zainstalowaniem pala Techno Pieux/Techno Metal Post przez osobę inną niż certyfikowany instalator TPI zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi TPI;
Wszystkie koszty, wydatki i szkody, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, dotyczące mienia lub osób, inne niż te wyraźnie objęte niniejszą Gwarancją, a także wszystkie koszty napraw lub zagospodarowania terenu;
Uszkodzenia estetyczne;
Wszelkie wady lub uszkodzenia niewymienione wyraźnie w Sekcji A niniejszej Umowy;
Koszty związane z usunięciem uszkodzonego pala Techno Pieux/Techno Metal Post, koszty dostawy i montażu zastępczego pala Techno Pieux/Techno Metal Post oraz wydatki Właściciela związane z jego obowiązkową obecnością na miejscu podczas wymiany.

JAK ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE?

Aby zgłosić roszczenie w ramach niniejszej Gwarancji, wyślij swoje roszczenie na piśmie wraz z fakturą zakupu na adres:
Techno Metal Post Inc.
1700 Rue Setlakwe
Thetford Mines QC G6G 8B2
Canada

Zobowiązania TPI wynikające z niniejszej Gwarancji ograniczają się do wymiany uszkodzonego pala(i) Techno Pieux/Techno Metal Post zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Gwarancji. Firma TPI nie udziela żadnej gwarancji innej niż ta zawarta w niniejszej Gwarancji. Żadne z postanowień niniejszej aktualnej Gwarancji nie może być interpretowane jako skrócenie czasu trwania jakiejkolwiek gwarancji prawnej lub wydłużenie czasu trwania jakiejkolwiek gwarancji prawnej poza okres obowiązywania niniejszej Gwarancji lub jako skutkujące stworzeniem innych, bardziej rozbudowanych form gwarancji.

Wszelkie wadliwe produkty usunięte w ramach niniejszej Gwarancji pozostaną własnością TPI i mogą zostać zutylizowane według własnego uznania.

PALE WKRĘCANE

TECHNO METAL POST Z NAMI TO JEST PROSTE I SZYBKIE

Techno Metal Post projektuje i produkuje pale wkręcane, wysoko specjalistyczny sprzęt do instalacji oraz wszystkie materiały i komponenty niezbędne do podparcia Twoich stałych i tymczasowych projektów.

ZAPYTAJ O WYCENĘ
crossmenuarrow-right